อีเมล์ : somkiatj@lenso.com โทร : 02-7035051-2

บริการห้องปฏิบัติการ

เรามีห้องปฏิบัติการของเราเองที่มีเครื่องมือวัดมาตรฐาน เช่น แก๊สโครมาโตกราฟี หน่วยการไทเทรตอัตโนมัติแบบ Karl-Fisher เครื่องส่งสัญญาณ UV สเกลสี Pt-Co ฯลฯ เพื่อทดสอบตัวอย่างจากลูกค้าของเรา