อีเมล์ : somkiatj@lenso.com โทร : 02-7035051-2

บจก. เลนโซ่ เทมินัล ให้บริการถังเก็บคุณภาพ จัดจำหน่าย บรรจุหีบห่อ และบริการขนส่ง เราตระหนักดีถึงคุณภาพการบริการที่ดี สุขภาพที่ดี ความปลอดภัยที่ดีของพนักงาน และสิ่งแวดล้อมที่ดี เรามุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและปรับปรุงประสิทธิภาพของบริการอย่างต่อเนื่อง กรอบการทำงานถูกนำไปใช้และสื่อสารไปยังพนักงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสาธารณชนทุกคนด้วย

  • ได้รับการพัฒนาโดยทีมผู้บริหารและสื่อสารกับพนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  • เป็นค่านิยมหลักและจะได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง การจัดการการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดจะทำเพื่อรักษาวัฒนธรรม QHSSE เชิงบวก
  • มุ่งมั่นที่จะติดตามตรวจสอบวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วัดได้
  • ตอบสนองและเกินความพึงพอใจของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
  • ระบุและจัดการหรือขจัดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของเราเพื่อรับรองความปลอดภัยด้านสุขภาพของพนักงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้รับเหมา และลูกค้า การปกป้องสิ่งแวดล้อมและความสมบูรณ์ในการปฏิบัติงาน
  • ป้องกันมลพิษ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
  • ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และข้อกำหนด
  • ให้การฝึกอบรมและดำเนินการในลักษณะที่ปกป้องผู้คน ทรัพย์สิน ทรัพย์สินของลูกค้า และสิ่งแวดล้อม
  • ฝึกอบรมพนักงานทุกคนให้ตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการจัดการเหตุฉุกเฉินใดๆ อันเป็นผลมาจากการดำเนินงานของเรา
  • นโยบายนี้จะได้รับการทบทวนเป็นวาระการประชุมในระหว่างกระบวนการตรวจสอบของฝ่ายบริหาร โดยจะมีการแก้ไขเวอร์ชันล่าสุดให้กับพนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด