อีเมล์ : somkiatj@lenso.com โทร : 02-7035051-2

บริการเติมและบรรจุหีบห่อ

บริษัทให้บริการบรรจุสารเคมีเหลวในรถบรรทุกเคมีและเติมสาร IBCs หรือถังบรรจุ 200 ลิตร นอกจากนี้เรายังให้บริการบรรจุหีบห่อตั้งแต่ถัง ISO ถึงถังขนาด 200 ลิตร